აეროზოლი
ავეჯის საწმენდი საშუალებები
ერთჯერადი ჭურჭელი
იატაკის საწმენდი საშუალებები
მათეთრებელი, ლაქების ამომყვანი
ნაგვის პარკი
პარკი
საპონი
სარეცხი ფხვნილი (სითხე)
საწმენდი (სახეხი) საშუალებები
ტილო
ტომარა
ტუალეტის ქაღალდი
შესაფუთი საშუალებები
შუშის საწმენდი სითხე
ცოცხი, აქანდაზი, იატაკის საწმენდი ჯოხი
ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები
ხელთათმანი
ხელსახოცი
ჯაგრისი
სხვა
00207

მაგიდის ტილო 3D 4ცალი

3.12
00201

მაგიდის ტილო 3D-M 3ცალი

2.00
00119

ნაგვის პარკი 16მკ 200ც

3.85
00114

ნაგვის პარკი 55x60 ARMA

1.79
00154

ნაგვის პარკი 72X95 KOROPLAST

3.82