აეროზოლი
ავეჯის საწმენდი საშუალებები
ერთჯერადი ჭურჭელი
იატაკის საწმენდი საშუალებები
მათეთრებელი, ლაქების ამომყვანი
ნაგვის პარკი
პარკი
საპონი
სარეცხი ფხვნილი (სითხე)
საწმენდი (სახეხი) საშუალებები
ტილო
ტომარა
ტუალეტის ქაღალდი
შესაფუთი საშუალებები
შუშის საწმენდი სითხე
ცოცხი, აქანდაზი, იატაკის საწმენდი ჯოხი
ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები
ხელთათმანი
ხელსახოცი
ჯაგრისი
სხვა
00375

აქანდაზი

7.00
00137

იატაკის ჯოხი

7.00
00291

შვაბრის ტილო ტე-121

14.00
00130

ცოცხი

7.67
00129

ცოცხი აქანდაზით

16.10
00202

ცოცხი აქანდაზით T375

19.43
00226

ცოცხი ვიეტნამის

10.50