აეროზოლი
ავეჯის საწმენდი საშუალებები
ერთჯერადი ჭურჭელი
იატაკის საწმენდი საშუალებები
მათეთრებელი, ლაქების ამომყვანი
ნაგვის პარკი
პარკი
საპონი
სარეცხი ფხვნილი (სითხე)
საწმენდი (სახეხი) საშუალებები
ტილო
ტომარა
ტუალეტის ქაღალდი
შესაფუთი საშუალებები
შუშის საწმენდი სითხე
ცოცხი, აქანდაზი, იატაკის საწმენდი ჯოხი
ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები
ხელთათმანი
ხელსახოცი
ჯაგრისი
სხვა
00408

სოდა 500გრ

1.40
00421

ყავა ხსნადი "Carte Noir" 190გრ

47.99
00409

ყავა ხსნადი JACOBS 190გრ

22.44
00419

შაქარი ერთჯერადი 1 კგ

12.95
00406

შაქარი სუპრემო 900გრ

2.98
00414

ჩაი შავი გურიელი 100ც

13.69
00407

ჩაი შავი გურიელი 25ც

3.82